اروميه

اروميه -


السا فرتاج
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6796
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
طاها تفقدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
محمدصادق حضرتی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
تانیا بهرامی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
علی نجفی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
شایان صفری
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7309
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
امیرطاها پیلتن
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7313
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
سهیل نجفی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6763
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
نیلا شریفی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین عاشرلو
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
کوثر کاظمیان
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7323
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی گوهری
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
علی بهنام قراجلو
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
حدیث سلیمانی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6997
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
انیسه خان بابائی ساعتلو
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ملیسا اسماعیلی ثانی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین زرین
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
آتیلا زمانی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
سید مصطفی گیلانی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6595
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
محمد طاها حیدروند جمال آباد
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7580
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
بردیا شهری معروف
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
علی فرج زاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
کیارش بهار
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
معصومه مومن
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی بشیری قطورلار
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
سروش مثمر
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6901
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
پارسا باقرزاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
احمدرضا حسن زاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
6/9/2023 7:16:46 PM
Menu