خميني شهر

خميني شهر -


علی رضائی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
شهيداژه اي 1
آرمان محب محمدی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيداژه اي 1
یگانه عمادی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 7033
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
سیده ژینا میریان
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
یلدا همتی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
بهار روح الهی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سحر امیرخانی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
آنیتا صادقیان
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه محمدی دهنوی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
هما عباسی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
بنیامین احسان زاده
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيداژه اي 1
5/31/2023 10:46:01 PM
Menu