ايذه

ايذه -


ضحی بویری پیانی
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا کیانی ده کیانی
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسین اسکندری سبزی
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آوا کایدی
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین مردانی
ششم دبستان - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/8/2023 12:09:46 PM
Menu