بهبهان

بهبهان -


ضحی ارجمندپور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6593
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
ستایش دیلمی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
مریم کریم فر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6389
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
تینا نصرت الله
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
مهسا دریس
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
نیکا آرائی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
بیتا بصیری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
آراد داستانیان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
طاها دلجو
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا کریم پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
حسن بذری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا امیدواری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مائده علی زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
امیررضا ابول زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهرسا کاظمیان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
هلنا دانش یار
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
امیرحسین احسانی تنگ بردسفید
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
شیدا پهلوان زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
بهنود بدر
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدعلی اولادعسکری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هستی کویتی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 7055
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
مهسا همتی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
فاطمه اکرامیان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
سیده فاطمه موسوی پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
ملیکا رحیمی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
فاطیما عباسی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
امیرمحمد محصول دار
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا دلفان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا احمدزاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرعلی رجبیان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6509
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سپهر شفیعی نیا
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زینب افشار
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 7020
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
امیرمحمد اسماعیل زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فرزام شجاعی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد شیخی نیاکان
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نیایش غلامحسین زاده
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
دانیال بالیاوی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
النا بصری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
نیما جعفری برم سبز
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
باربد ملکی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین شاکری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هانیه نخبهء
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
متین خندانی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدپارسا آقاجری
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین راغ پور
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي
دیانا راه علی اصل
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
علیرضا برات نژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا برات نژاد
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محیا شریفی
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
بهار زاده حسن
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان دکتر عادلي
محمدمهدی پیشرو
ششم دبستان - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/9/2023 1:43:37 AM
Menu