فرديس

فرديس -


کیانا میرزایی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان 1
سنا سادات جلیلی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 1
روژا حسین آبادی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 3
یگانه نوری
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 3
کوروش سرخیل
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد باهنر 3
علی باقراده
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد باهنر 1
عرشیا رحمتی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد باهنر 3
یاسین پورعلیفرد
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد باهنر 3
حنانه ایمانی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 3
پرنیا باقرپور
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
ابوالفضل پروین
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد باهنر 1
النا اسماعیل زاده
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6643
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 3
سیدمحمدمهدی نورالهی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد باهنر 3
علی فتحی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد باهنر 1
ستایش قاسمی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 2
علیرضا پورآقا
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد باهنر 3
هیراد بنی پور
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد باهنر 1
محمدطاها علیزاده
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6521
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد باهنر 3
پریا عبدالرحمنی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
مانیدا الهیاری نور
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 4
امیرعلی پرویزشاهی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد باهنر 1
مهدیار کلانتریان
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد باهنر 1
پرنیان ایمانی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 2
امیرعلی خزاعیان
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد باهنر 1
6/9/2023 7:08:51 PM
Menu