سرايان

سرايان -


محمدایمان الهی
ششم دبستان - سرايان
میانگین تراز کانونی: 6507
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ستایش میرزائی
ششم دبستان - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
متین خدادادی
ششم دبستان - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد امین اکبرپور
ششم دبستان - سرايان
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
5/30/2023 2:36:27 AM
Menu