نور

نور -


محدثه دیوسالار
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
نازگل بالی
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
امیر علی بازیار
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيدبهشتي
نازنین طالبی
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 6647
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مهیلا حسینی
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 6708
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
کامراد کرمی
ششم دبستان - نور
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيدبهشتي
6/2/2023 10:44:22 PM
Menu