شيروان

شيروان -


عسل السادات سعیدی گلستان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 1
مونا یزدانی بیگان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 1
ملیکا مجیدنیا
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 1
حیدر علی حسن زاده
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمدطه بهادری سرچشمه
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمدمهدی خردسال
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ملیکا الهی شیروان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 7282
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان 1
حمید رضاپور
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمدصالح نظرزاده
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6402
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
کوثر ایزانلو
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
حسین حسین پورزوارم
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6887
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
مهدیا اسمعیل زاده مقدم
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
علیرضا صابری
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
مهسا نیک نام
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمدجعفر دارابی
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سارینا صحرانورد
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6586
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
ابوالفضل فهیم
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
الینا الهی شیروان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6661
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 1
تلما بیگناه
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 7326
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 1
ثنا قاضی پورشیروان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان 1
جمیله عبدالهی قلعه حسن
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان 1
احمدرضا پاکروان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
بردیا افرازه
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
5/31/2023 3:53:52 AM
Menu