جم

جم -


هلنا خضری
ششم دبستان - جم
میانگین تراز کانونی: 7176
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدپارسا نورمحمدی
ششم دبستان - جم
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
5/30/2023 2:09:18 AM
Menu