ابهر

ابهر -


سانای حیدری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6412
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
محمدیاسین رستمی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6591
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدطاها ابوذرلوی اصل
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نسیم رضانسب
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیدا محمدبیگی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه عابدینی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیدرضا انصاری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رها داودی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آرمیتا عزیزخانی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 7304
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا ترکی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سبحان رستگار
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد هادیلو
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6708
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سینا عباسی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6507
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فرنیا احدی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین واعظی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال قهرمانی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده متینا صالحی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا خدابنده لو
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
حسین افشاری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6755
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرمینا یاری قلی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6725
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 10:53:16 PM
Menu