پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان -


نازنین مریم عیونی گیگلو
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان 2
علی کریمی
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
فاطمه اعتبار
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 2
آیناز جهانبخش
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 2
امیرمحمد قاسمزاده
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي 2
آنیتا رحیم زاده
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 2
6/2/2023 9:57:16 PM
Menu