گرمسار

گرمسار -


محمد رضا میرآخوری
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد متین ابوالی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 7289
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی شاه حسینی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سپهر شهابی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6892
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پویان یوسفی سنگدهی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سید امین مطهری
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هستی ثامنی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی پناهی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد مهدی بابائی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6367
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یاسمین میرآخورلی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
دیبا سادات یاسینی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
دنیا محمدی پور
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی قنبری
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر حسین خالقی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نیایش رنجبر
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
تینا احمدی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
پانیا نعیمی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 7030
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
پرناز رفیعی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
آدرینا جورابلو
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سوگند سائری
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
محمد فلاح
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/9/2023 1:59:58 AM
Menu