فارسان

فارسان -


علی اصغر بهرامی
ششم دبستان - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرش مردانی پور
ششم دبستان - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/6/2023 2:04:49 PM
Menu