سقز

سقز -


سیامند سعیدی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کسری کرم پور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده ملینا راستاد
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
پردیس اسدزاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
روژان جهانی سقز
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6544
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آراد حسین زاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا صابری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدمبین محمودیان
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سعید احمدزاده
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ساینا مهرپرور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
نارین نوربخش
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آرتین احمدی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هاوژین محمودی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
متین محمدپور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هورام امین پور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ژوان بهرام پور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مهراد نادری فر
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده باران کاظمی مکری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
هیراد صدیقیانی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدیاسین شاه کرمی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رونیا وکیلی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
باران فریدنیا
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا دستگیری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
مهری رشیدی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا خوش سیما
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6835
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
ژیلوان قادری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/11/2023 1:25:29 AM
Menu