جيرفت

جيرفت -


محمد افشاری پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
علامه حلي
نازنین زهرا وافره کوهستانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل امیری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
علامه حلي
سنا امیری نژادپای اندر
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
محمدطاها مهنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلي
امیر محمد مقبلی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلي
کیارش امیریان
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
رامتین محمدرضائی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
علامه حلي
النا آرمند
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی حیدری قرائی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلي
تایماز ناصری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 7095
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلي
فاطمه زکریائی کرمانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دوستی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6754
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
رها امیرشکاری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آیسل سالاری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی شمس الدینی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
نازنین مسلمی مهنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
یاس مسلمی نیا
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6581
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز شاهرخی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده کریمی مسکونی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ابراهیمی نیا
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی کامرانی مهنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلي
فاطمه زهرا خرمی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمین زهرا میرشکاری سلیمانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
تمنا خواجه انصاری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلي
6/1/2023 7:39:42 PM
Menu