تالش

رتبه های تک رقمی کنکور تالش

کیان یاری
رتبه 10 منطقه 3
101 سال
محمدرضا جعفری نژاد
رتبه 4 منطقه 3
98 سال
آرمان زینالی
رتبه 9 کشوری
97 سال

5/31/2023 3:00:28 AM
Menu