رشت

رتبه های تک رقمی کنکور رشت

مائده حسنی روفچائی
رتبه 9 منطقه 2
100 سال
ریحانه فرخی ملکی
رتبه 8 کشوری
98 سال
شقایق امامی
رتبه 2 منطقه 3
98 سال
شایان محمدی کوبیجاری
رتبه 8 منطقه 2
98 سال
سیدپارسا نشایی
رتبه 10 منطقه 2
98 سال
غزاله خیری
رتبه 10 منطقه 2
94 سال
آناهیتا نجفی
رتبه 2 کشوری
93 سال
عرفان کاملی
رتبه 8 ايثارگران
93 سال
سهند سروری
رتبه 9 کشوری
92 سال
علی کیهانی پیردهی
رتبه 6 ساير سهميه ها
92 سال
دانیال درویش رحیم آبادی
رتبه 8 کشوری
90 سال
علی صراف زاده
رتبه 9 منطقه دو
90 سال
غزاله شجاع طلب
رتبه 1 کشوری
87 سال
مریم قربان پور راسخ
رتبه 5 منطقه دو
87 سال
امیرحسین امیری دیلمانی
رتبه 6 منطقه دو
87 سال
فروغ الزمان جباری
رتبه 8 منطقه دو
86 سال
نازنین بابایی بی غم لاهیجی
رتبه 7 منطقه دو
85 سال
محمدحسین میربلوک
رتبه 2 منطقه دو
83 سال
یا‌سر مو‌د‌بی‌مر‌دفه
رتبه 5 منطقه دو
80 سال

6/9/2023 2:17:30 AM
Menu