بناب

رتبه های تک رقمی کنکور بناب

هاجر سلیمانی زاوشت
رتبه 6 ايثارگر-25%
100 سال
میرعلی آرمان مهر
رتبه 5 ايثارگر-5%
98 سال
محمدمهدی بزاز بنابی
رتبه 6 ايثارگر-5%
98 سال
اسماء طاهری
رتبه 9 ايثارگران
94 سال
زهرا سهرابی بناب
رتبه 7 منطقه دو
86 سال

6/1/2023 11:20:18 AM
Menu