نجف آباد

رتبه های تک رقمی کنکور نجف آباد

پارسا رجائی
رتبه 7 منطقه 2
100 سال
گلناز فدایی
رتبه 8 منطقه سه
88 سال
طاهره قاسمی کهریزسنگی
رتبه 7 منطقه دو
87 سال
سعید حاجی صادقیان
رتبه 9 منطقه يک
82 سال

5/31/2023 5:03:10 AM
Menu