ايذه

رتبه های تک رقمی کنکور ايذه

مصدق مرادی اشکفتی
رتبه 2 منطقه 3
99 سال
نگار کاظمیان
رتبه 10 منطقه سه
92 سال
حبیب سبزواری
رتبه 8 منطقه سه
89 سال

6/8/2023 11:30:57 AM
Menu