شيراز

رتبه های تک رقمی کنکور شيراز

پارمیس تقی زاده
رتبه 4 منطقه 1
101 سال
محمدرضا رحمتی
رتبه 3 ايثارگر-5%
101 سال
نیکا کاویانی
رتبه 4 ايثارگر-5%
101 سال
سعیده محبی
رتبه 1 ايثارگر-25%
100 سال
حسین مرتضوی
رتبه 10 منطقه 1
100 سال
محمدعلی بناییان زاده
رتبه 6 ايثارگر-5%
100 سال
نیما میری
رتبه 2 ايثارگر-25%
100 سال
علی چیت ساز
رتبه 8 کشوری
99 سال
مهلا یاسینی
رتبه 6 منطقه 1
99 سال
فرهاد اسماعیل زاده
رتبه 8 ايثارگر-25%
99 سال
فرهنگ امیری
رتبه 3 کشوری
98 سال
گلسا مصباحی
رتبه 7 کشوری
98 سال
محمدباقر سلطانی
رتبه 6 منطقه 1
98 سال
سیدطه حسینی
رتبه 8 منطقه 1
98 سال
زهرا مرحمتی
رتبه 10 منطقه 1
98 سال
یاسمن زلفی موصلو
رتبه 10 منطقه 1
98 سال
حسین تاجدار
رتبه 4 ايثارگر-5%
98 سال
زهرا سردار
رتبه 5 ايثارگر-5%
98 سال
زهرا نامور
رتبه 5 منطقه 3
98 سال
پوریا برزین
رتبه 10 منطقه 1
97 سال
نیما سالم احیم
رتبه 3 ايثارگر-5%
97 سال
سیده زهرا موسوی
رتبه 9 ايثارگر-25%
97 سال
سیدرضا سالاری کیا
رتبه 7 کشوری
96 سال
بردیا ضمیری
رتبه 4 منطقه 1
96 سال
مهدی بذرافشان
رتبه 7 منطقه 1
96 سال
عرفان حسام پور
رتبه 1 ايثارگر-5%
96 سال
سیده فاطمه ارجائی
رتبه 2 ايثارگر-25%
96 سال
علیرضا ایزدی
رتبه 3 منطقه 3
96 سال
مهدی امامی
رتبه 3 ايثارگر-25%
96 سال
سهیل محمدی
رتبه 3 کشوری
95 سال
سروش فرهنگیان
رتبه 7 منطقه 1
95 سال
علیرضا رنجبر
رتبه 7 منطقه 3
95 سال
مهدی لطافتی
رتبه 4 کشوری
94 سال
احسان طاهریفرد
رتبه 5 کشوری
94 سال
امیر حسینی
رتبه 5 کشوری
94 سال
عرفان طاهری فرد
رتبه 6 کشوری
94 سال
صدف وفا
رتبه 8 کشوری
94 سال
مهرداد فتحی کازرونی
رتبه 4 منطقه 1
94 سال
کیمیا محمدی
رتبه 7 منطقه 1
94 سال
علیرضا احمدخانی
رتبه 10 منطقه 1
94 سال
زهرا هاشم پور
رتبه 10 ايثارگران
94 سال
سیده زهرا موسوی
رتبه 3 کشوری
93 سال
نگار فاتحی
رتبه 4 منطقه 1
93 سال
مریم تنگاپور
رتبه 9 منطقه 1
93 سال
هومن واصلی
رتبه 5 کشوری
92 سال
حمیدرضا زارع
رتبه 9 منطقه يک
92 سال
سجاد زارع
رتبه 5 منطقه يک
91 سال
احسان قنبری فرد
رتبه 9 منطقه سه
91 سال
هاجر فروردین جهرمی
رتبه 5 کشوری
90 سال
شیما مسلمی حقیقی
رتبه 10 منطقه يک
90 سال
سیده فاطمه زبرجد
رتبه 3 کشوری
89 سال
سیدسپهر کاظمی
رتبه 6 کشوری
89 سال
بنفشه شکیباجهرمی
رتبه 10 کشوری
89 سال
آرش صمدی
رتبه 6 منطقه يک
89 سال
یلدا معاف پوریان
رتبه 9 منطقه يک
89 سال
مسعود بهزادی نسب
رتبه 2 کشوری
88 سال
سیدمیلاد حسینی الهاشمی
رتبه 2 کشوری
88 سال
منصوره مهدی یار
رتبه 4 کشوری
88 سال
نادیا نوری یادکوری
رتبه 9 کشوری
88 سال
سحر ابراهیمی
رتبه 9 منطقه يک
88 سال
امیر منتظری
رتبه 10 منطقه يک
88 سال
سینا باقری
رتبه 10 منطقه يک
88 سال
شمیم صمدی
رتبه 9 منطقه يک
88 سال
نازنین برهمن
رتبه 5 کشوری
87 سال
فرشته باقری
رتبه 9 منطقه يک
87 سال
فاطمه رشیدی
رتبه 2 کشوری
86 سال
کیوان زمانی
رتبه 6 کشوری
86 سال
مریم اسلامی
رتبه 9 کشوری
86 سال
نیلوفر نمازی
رتبه 10 منطقه يک
86 سال
زهرا باقری نژاد
رتبه 4 منطقه سه
86 سال
نرگس جعفری
رتبه 4 کشوری
85 سال
محسن محمدی
رتبه 8 کشوری
85 سال
ساسان بصیرت
رتبه 1 منطقه سه
85 سال
زینب پیمانی
رتبه 1 کشوری
84 سال
احمد رضا سرداریان
رتبه 3 کشوری
84 سال
مرضیه بخشی
رتبه 5 کشوری
84 سال
محمد علی نیکو
رتبه 8 کشوری
82 سال
مریم سادات پیراسته فر
رتبه 10 کشوری
82 سال
امیررضا معصومی
رتبه 7 منطقه يک
82 سال
الهام انصاری فرد
رتبه 5 منطقه يک
82 سال
علی اکبر همایون
رتبه 7 منطقه يک
81 سال
ثر‌یا ر‌ستمی
رتبه 8 منطقه يک
81 سال
سید‌محمد‌مهد‌ی ر‌و‌یین‌پیکر
رتبه 9 کشوری
80 سال

5/31/2023 2:47:32 PM
Menu