بشرويه

رتبه های تک رقمی کنکور بشرويه

ایمان مقیمیان
رتبه 10 منطقه 3
99 سال
حسین مقیمیان اول
رتبه 7 منطقه 3
93 سال
محمد قدرتی
رتبه 1 منطقه سه
91 سال

6/10/2023 9:28:30 PM
Menu