شيروان

رتبه های تک رقمی کنکور شيروان

محمدجواد دلیر
رتبه 1 منطقه 3
101 سال
زینب غلامعلی زاده
رتبه 9 منطقه 3
101 سال
سارا شایان پور
رتبه 3 منطقه 3
99 سال
نازنین قاسمی
رتبه 2 منطقه 3
98 سال
امیرحسین کیومرثی حصار
رتبه 1 منطقه 3
97 سال
ابوالفضل داب
رتبه 9 منطقه 3
97 سال
سیدعلیرضا سمیعی گلیان
رتبه 10 کشوری
95 سال
محمدجواد براتی مقدم
رتبه 3 منطقه 3
95 سال
احمد رحیمیان
رتبه 10 منطقه 3
94 سال
عطیه اسدی باغان
رتبه 8 منطقه 3
93 سال
علی اصغر حاجی زاده
رتبه 9 منطقه 3
93 سال
مریم مجرد ثانی اوغاز
رتبه 4 کشوری
92 سال
مازیار حاتمی
رتبه 7 منطقه سه
90 سال
محمد نبی زاده
رتبه 7 منطقه سه
89 سال
سمیه مهدی پور
رتبه 9 منطقه سه
88 سال
نیما مردانی
رتبه 3 منطقه سه
86 سال
امین السادات طالبی
رتبه 9 منطقه سه
86 سال

6/10/2023 8:44:43 AM
Menu