بجنورد

رتبه های تک رقمی کنکور بجنورد

سیده فاطمه حسینی فخر
رتبه 8 ايثارگر-5%
101 سال
خسرو معینی
رتبه 10 ايثارگر-25%
99 سال
محسن وحیدی
رتبه 9 ايثارگر-25%
99 سال
علی رضا یزدانی
رتبه 9 ايثارگر-5%
97 سال
سیدمحمد قوام
رتبه 5 منطقه 2
95 سال
نوشین پهلوانلو
رتبه 8 منطقه 2
95 سال

5/28/2023 6:30:37 AM