ابهر

رتبه های تک رقمی کنکور ابهر

امیرحسین محرم خانی
رتبه 9 ايثارگر-25%
97 سال
عرفان عزیزخانی
رتبه 5 منطقه 2
96 سال
محمد غنیمتی
رتبه 5 منطقه 2
96 سال
حسین مطلبی حسین آبادی
رتبه 9 منطقه دو
89 سال
سمیه رضایی
رتبه 7 منطقه دو
83 سال

5/31/2023 1:06:44 PM
Menu