لردگان

رتبه های تک رقمی کنکور لردگان

احسان اردشیری
رتبه 6 منطقه 3
100 سال
محمد بیژنی
رتبه 4 منطقه سه
91 سال
صادق حسنی ساطحی
رتبه 10 منطقه سه
89 سال

6/8/2023 3:03:46 PM
Menu