جيرفت

رتبه های تک رقمی کنکور جيرفت

مهدی سالاربارده
رتبه 8 ايثارگر-5%
101 سال
پارسا کریمی
رتبه 4 ايثارگر-25%
100 سال
سعید کریمی نمچ
رتبه 3 منطقه 3
98 سال
محمد مهدی بهر آسمانی
رتبه 9 منطقه 3
98 سال
محمدمهدی سیدی سرحد
رتبه 10 ايثارگر-5%
96 سال
فاطمه خالصی
رتبه 9 منطقه 3
95 سال
مهدی برخوری مهنی
رتبه 3 منطقه 3
94 سال
حبیبه محمدی
رتبه 4 منطقه سه
90 سال
افشین صالحی نژاد
رتبه 8 منطقه سه
90 سال
ابوالفضل سیرفر
رتبه 9 منطقه سه
90 سال
سودابه رفیعی
رتبه 7 منطقه سه
88 سال
محمد جواد کرمشاهی
رتبه 1 منطقه سه
87 سال
محمدحسین افضلی
رتبه 7 منطقه سه
87 سال
محسن بهرامی نیک خو
رتبه 9 منطقه سه
87 سال
حامد عمرانی
رتبه 10 منطقه سه
87 سال
بهناز دلفاردی
رتبه 5 منطقه سه
86 سال
مریم مشایخی
رتبه 2 منطقه سه
84 سال
رامین صباحی گراغانی
رتبه 5 منطقه سه
82 سال

6/1/2023 1:13:36 PM
Menu