مهسا سادات موسوی مهر

مهسا سادات موسوی مهر

مهسا سادات موسوی مهر
از بومهن

گروه آزمایشی : زبان
رتبه زبان در منطقه : 1
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7447
رشته تحصیلی : منحصرا زبان
نام پشتیبان : مدرسه راستى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه دولتي راستى
2
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7447
میانگین تراز نیمسال اول :7722
میانگین تراز نیمسال دوم :7447

کارنامه دانش آموز در کانون