سجاد سلیمانی

سجاد سلیمانی

سجاد سلیمانی
از باغملك

رتبه تجربی در منطقه : 367
تعداد آزمون : 103
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6382
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربی
نام پشتیبان : علی نورانی
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي ياران مهدى
367
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6591
میانگین تراز آزمون عادی :6382
میانگین تراز نیمسال اول :6178
میانگین تراز نیمسال دوم :6483

کارنامه دانش آموز در کانون
6/3/2023 5:37:36 AM
Menu