پویا پودینه مقدم

پویا پودینه مقدم

پویا پودینه مقدم
از زابل

رتبه تجربی در منطقه : 537
رتبه کشوری در رشته تجربی : 7
رتبه زبان در منطقه : 1
تعداد آزمون : 20
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7201
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : اميرمحمد كرد
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه وابسته به دانشگاه دولتي پسرانه دانشگاه
537
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6983
میانگین تراز آزمون عادی :7201
میانگین تراز نیمسال اول :7255
میانگین تراز نیمسال دوم :7095

کارنامه دانش آموز در کانون