محمدصالح اسکندری انالوجه

محمدصالح اسکندری انالوجه

محمدصالح اسکندری انالوجه
از داران

رتبه ریاضی در منطقه : 110
تعداد آزمون : 83
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6019
رشته تحصیلی : دوازدهم ریاضی
نام پشتیبان : ژیلا احمدی
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي امام خميني
110
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5475
میانگین تراز آزمون عادی :6019
میانگین تراز نیمسال اول :5885
میانگین تراز نیمسال دوم :6080

کارنامه دانش آموز در کانون
6/1/2023 1:10:38 PM
Menu