ستایش آریان پور

ستایش آریان پور

ستایش آریان پور
از باغملك

رتبه تجربی در منطقه : 85
تعداد آزمون : 138
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 6990
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربی
نام پشتیبان : مریم عیسی زاده
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي شايستگان
85
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7266
میانگین تراز آزمون عادی :6990
میانگین تراز نیمسال اول :6883
میانگین تراز نیمسال دوم :7040

کارنامه دانش آموز در کانون
کارنامه کنکور6/1/2023 1:54:08 AM
Menu