محمدمهدی صابری نسب

محمدمهدی صابری نسب

محمدمهدی صابری نسب
از اراك

رتبه تجربی در منطقه : 193
رتبه کشوری در رشته تجربی : 9
رتبه زبان در منطقه : 5
تعداد آزمون : 65
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7383
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : ياشار منصورى راد
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه (حلي سمپاد)
193
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7100
میانگین تراز آزمون عادی :7383
میانگین تراز نیمسال اول :7375
میانگین تراز نیمسال دوم :7332

کارنامه دانش آموز در کانون