صدرا فدائی

صدرا فدائی

صدرا فدائی
از لاهيجان

رتبه تجربی در منطقه : 177
رتبه کشوری در رشته تجربی : 5
رتبه زبان در منطقه : 3
تعداد آزمون : 82
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7351
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : امير افروز
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي مرکز آموزشي شهيد بهشتي
177
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7570
میانگین تراز آزمون عادی :7351
میانگین تراز نیمسال اول :7431
میانگین تراز نیمسال دوم :7541

کارنامه دانش آموز در کانون