سیدآرمان حجازی

سیدآرمان حجازی

سیدآرمان حجازی
از اصفهان

رتبه ریاضی در منطقه : 259
رتبه زبان در منطقه : 163
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7126
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : مسعود قنبرى
نام مدرسه : شهيداژه اى
رشته قبولی:مهندسي شيمي,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
259
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7047
میانگین تراز آزمون عادی :7126
میانگین تراز نیمسال اول :6949
میانگین تراز نیمسال دوم :7249

کارنامه دانش آموز در کانون
6/8/2023 7:36:10 PM
Menu