قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان روسي

4 نفر قبولی های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در رشته ی زبان روسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

زبان روسي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

سمائی علیرضا

از آباده

2 سال از يازدهم

روزانه

سلیمی مریم

از بن

1 سال از دوازدهم

روزانه

دلقندی سیدجاوید

از سبزوار

1 سال از دوازدهم

روزانه

یاوری زهرا

از گلپايگان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:30:53 AM
Menu