قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی سينما

4 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی سينما
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

سينما-دانشگاه هنر تهران

اسکندری گلشن

از كامياران

6 سال از هفتم

روزانه

عظیمی نیا حنانه

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

غلامی سوگل

از كرمانشاه

1 سال از دوازدهم

روزانه

انکوتی زهرا

از آبيك

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:43:22 AM
Menu