قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی نمايش عروسکي

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی نمايش عروسکي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

نمايش عروسکي-دانشگاه تهران

سپه وند فائزه

از خرم آباد

2 سال از يازدهم

روزانه

نجف ستاره

از كبودرآهنگ

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:37:56 AM
Menu