قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی طراحي صحنه

1 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی طراحي صحنه
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

طراحي صحنه-دانشگاه هنر تهران

فخری حمیدرضا

از پاكدشت

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:39:48 AM
Menu