قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی مجسمه سازي

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مجسمه سازي
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مجسمه سازي-دانشگاه تهران

مکتوبی آرین

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

شرافتی پور مهلا

از نيشابور

1 سال از دوازدهم

روزانه

خراسانی طاهری معصومه

از شهربابك

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 1:49:41 AM
Menu