قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی صنايع دستي

4 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی صنايع دستي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

صنايع دستي-دانشگاه هنر تهران

حسینی ایرج الهه

از اسفراين

2 سال از يازدهم

روزانه

جنتیان فاطمه

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

باقری فاطمه

از گرگان

1 سال از دوازدهم

روزانه

نیکنام کوثر

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:23:19 AM
Menu