قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی مرمت آثار تاريخي

2 نفر قبولی های دانشگاه هنرشيراز در رشته ی مرمت آثار تاريخي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مرمت بناهاي تاريخي-دانشگاه هنرشيراز

میرزاده محمد

از فردوس

2 سال از يازدهم

روزانه

بحرانی علیرضا

از بوشهر

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:19:42 PM
Menu