قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مديريت کسب و کارهاي کوچک

3 نفر قبولی های دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم در رشته ی مديريت کسب و کارهاي کوچک
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مديريت کسب و کارهاي کوچک-دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم

نگارش نسرین

از ساوه

2 سال

روزانه

وکیل زارچی حنانه

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

آذرفرد افسانه

از دهدشت

1 سال

روزانه
6/6/2023 2:17:40 AM
Menu