قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم سياسي

9 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم سياسي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

علوم سياسي-دانشگاه تهران

اکبری فرشته

از شهر قدس

2 سال از يازدهم

روزانه

پویا محمد

از نيشابور

2 سال از يازدهم

روزانه

کیان محمدحسین

از هشتگرد

2 سال از يازدهم

روزانه

علمشاهی عرفان

از اسلام‌شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

کیانی هانیه

از شهر قدس

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدی مریم

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

صفری علیرضا

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

صفری علیرضا

از محلات

1 سال از دوازدهم

روزانه

افشاری محمدصدرا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:19:22 AM
Menu