قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی جامعه شناسي

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی جامعه شناسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

جامعه شناسي-دانشگاه تهران

موسوی سیدمحمود

از قائم شهر

3 سال از دهم

روزانه

امینی عسل

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

محبی زهرا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

نجابت محمدحسین

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

عبدی زهرا

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:45:55 AM
Menu