قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی راهنمايي و مشاوره

12 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی راهنمايي و مشاوره
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

راهنمايي و مشاوره

دانشگاه تهران12 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران9 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران4 دانشگاه اصفهان8 دانشگاه الزهرا(س) - تهران8 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري9 پرديس شهيد بهشتي - مشهد28 پرديس زينب کبري (س) - اراك9 پرديس شهيد رجايي - اروميه7 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل12 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)9 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد38 پرديس نسيبه - تهران33 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر4 پرديس شهيد باهنر - كرمان15 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)6 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه20 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز12 پرديس امام علي - رشت7 پرديس بنت الهدي صدر - رشت26 پرديس علامه طباطبايي - اروميه8 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه11 پرديس شهيد باهنر - اراك7 دانشگاه شهرکرد7 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان16 دانشگاه اردکان9 دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم7 پرديس شهيد چمران - تهران17 دانشگاه بجنورد9 پرديس دکتر شريعتي - ساري11 دانشگاه اراک 6 دانشگاه گيلان - رشت18 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز19 پرديس شهيد مفتح - شهرري10 دانشگاه شهيد چمران اهواز7 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس8 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر3 دانشگاه لرستان - خرم آباد10 دانشگاه رازي کرمانشاه7 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل10 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج6 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)8 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران6

مشاوره-دانشگاه تهران

اشتری سارا

از گرمسار

3 سال از دهم

روزانه

بندپی فاطمه

از گرمسار

3 سال از دهم

روزانه

رضایی زهرا

از شهر قدس

2 سال از يازدهم

روزانه

رحیمی وره نو محمد مهدی

از رباط كريم

2 سال از يازدهم

روزانه

کاتبی نگار

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

آقامیرلی سیده مژده

از زنجان

2 سال از يازدهم

روزانه

نوری مهدی

از محلات

2 سال از يازدهم

روزانه

عبدی امیرمهدی

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

مرادی یاسمین

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

شبانی راحله

از شهرجديد پرند

1 سال از دوازدهم

روزانه

فخرو یگانه

از سمنان

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدزاده خداآبادی زهرا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:44:31 AM
Menu