قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی آموزش کودکان استثنايي

8 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان در رشته ی آموزش کودکان استثنايي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

آموزش کودکان استثنايي-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

رضویزاده فاطمه سادات

از شهرضا

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

زمانی مینا

از تيران

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

الیاسی زواره فاطمه

از قم

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

طاهری زینب

از ياسوج

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

زمینی آرانی زینب

از آران و بيدگل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

فتاحی زاده زهرا

از لردگان

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

آزادی حسنی شیوا

از شاهين شهر

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

قدرت آبادی فاطمه

از دامغان

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 4:01:38 AM
Menu