قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی فقه و حقوق

6 نفر قبولی های دانشگاه شاهد - تهران در رشته ی فقه و حقوق
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

فقه و حقوق اسلامي-دانشگاه شاهد - تهران

اسکندری محمد مهدی

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

زین العابدینی امیر کاظم

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

منصفی امیرحسین

از خرم آباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

رجایی امیرمحمد

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

حاتمی محمدرضا

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

نوبخت محمد جواد

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:16:27 AM
Menu