قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی تاريخ

9 نفر قبولی های پرديس نسيبه - تهران در رشته ی تاريخ
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

تاريخ

پرديس نسيبه - تهران9 پرديس امام سجاد - بيرجند11 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد6 پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد6 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج15 پرديس شهيد باهنر - بيرجند12 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين1 پرديس شهيد چمران - تهران2 دانشگاه الزهرا(س) - تهران2 پرديس دکتر شريعتي - ساري5 دانشگاه فردوسي - مشهد5 دانشگاه تهران7 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران2 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران3 دانشگاه شيراز10 دانشگاه اصفهان2 دانشگاه مازندران - بابلسر10 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)6 دانشگاه ميبد 4 دانشگاه اراک 10 دانشگاه شهيد چمران اهواز2 دانشگاه يزد4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان3 دانشگاه تبريز9 دانشگاه بيرجند5 دانشگاه اروميه2 دانشگاه خليج فارس - بوشهر5 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل7 دانشگاه لرستان - خرم آباد6 دانشگاه ياسوج4 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان6 دانشگاه زابل1 دانشگاه ايلام2 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1 دانشگاه جيرفت8 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)2

آموزش تاريخ-پرديس نسيبه - تهران

شریفی فاطمه زهرا

از قائم شهر

3 سال از دهم

فرهنگيان

مرادی اسرا

از سنندج

3 سال از دهم

فرهنگيان

آرام مهدیه

از بابل

3 سال از دهم

فرهنگيان

فرجزاده فرزانه

از پارس‌آباد مغان

3 سال

فرهنگيان

صمدیان باروق فاطمه

از اردبيل

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

موسوی نرگس سادات

از شاهرود

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

نادری معصومه

از ساري

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

اشرفی معصومه

از شاهرود

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

ابراهیمی غریبدوستی زهرا

از شهريار

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 2:05:07 AM
Menu