قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی برنامه ريزي اجتماعي و تعاون

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

برنامه ريزي اجتماعي و تعاون-دانشگاه تهران

ریاحی محمد

از بهشهر

2 سال از يازدهم

روزانه

شریفی کامیار

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

رشیدی ده رشیدی محمدرضا

از لردگان

2 سال

روزانه

غنی زاده سیده سارا

از قرچك

1 سال از دوازدهم

روزانه

صفی پور احسان

از كوهدشت

1 سال از دوازدهم

روزانه

پاگدار فاطمه

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

رضاخانی عرفان

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:32:10 PM
Menu